Dec 15, 2018


Dec 1, 2018


Nov 2, 2018


Oct 14, 2018


Jul 30, 2018

Long sleeve T-shirt graphic for Ray BEAMS.

Jul 5, 2018


Jun 21, 2018

Jun 19, 2018

May 25, 2018


May 17, 2018

T-shirt graphic for BEAMS.

May 7, 2018


May 6, 2018


Mar 21, 2018

TRANSIT No.39
 p104-105「亡命を選んだキューバ人 メジャーリーガーを夢見て。」

Mar 2, 2018